Vår historia

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa.

I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en diskussion som pågick i 50 år. Skulle vi göra som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien som hade obligatoriskt medlemskap för sina företag, eller som Storbritannien och Portugal, där medlemskapet var frivilligt?

1902 var diskussionen över och den första svenska Handelskammaren startade i Stockholm. Förebilden var landstingens demokratiska organisation med fullmäktige som utser en styrelse, och företagens medlemskap skulle vara frivilligt. Huvuduppgiften blev att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och främja handel över gränserna. Under de kommande tio åren – i takt med järnvägens utbyggnad – spreds fenomenet över landet. Men först 1974 bildades Västerbottens Handelskammare, detta gjordes som en avknoppning från Norrbottens Handelskammare. Idag finns elva regionala handelskamrar i Sverige. Läs mer om Sveriges Handelskamrar här.

1916 kom en kunglig kungörelse om att Handelskamrarna skulle auktoriseras av regeringen, som beslutade vilket geografiskt område som skulle vara respektive kammares region.

Under kalla kriget sköttes hanteringen av datorer och känslig information i NATO:s medlemsländer av myndigheter, men eftersom Sverige inte var medlem hamnade ansvaret hos Handelskammaren. Som betrodd tredje part stämplade vi och godkände alla handelsdokument som hade med datainformation att göra.

1990 blev kungörelsen till en lag – som reglerar Handelskammarens myndighetsutövning när det gäller handelsdokument och hur den ska vara organiserad. Bandet mellan Handelskammaren och svenska staten blev tydligare och Handelskammaren är en organisation med regeringens tydliga uppdrag att företräda det lokala näringslivet. Så sent som på 1970-talet sköttes många av kamrarna av exempelvis en advokat som fått regeringens och Länsstyrelsens uppdrag att driva lokala näringslivsfrågor. Idag är alla svenska handelskamrar självständiga föreningar som driver sin verksamhet genom aktiebolag med vd.

Sigvard Ando mindre beskuren
Sigvard Ando, Bolidens Gruv AB,
vår förste styrelseordförande 1974

Här kommer lite historia om vår anrika handelskammare.
”1904 bildades Norrbottens Handelskammare och 1916 ombildades den att omfatta även Västerbotten.

I början av 1970-talet fungerade den så att företag i Västerbotten som behövde hjälp med ursprungsstämplar fick skicka ansökningarna till Luleå och få dem tillbaka likaså med post. Detta upplevdes naturligtvis som ett hinder bland företagen i Skellefteå, där bl a Alimak, Boliden och dåvarande Foco m fl hade ganska mycket affärer med utomnordiska länder.

Handelskammaren i Luleå bemannades då endast ett fåtal dagar i veckan och då bara 2-3 timmar per dag av en tulltjänsteman som hade dubbla anställningar. Någon näringspolitisk verksamhet att tala om bedrevs inte, utan det skedde genom Stockholms Handelskammare.

I början av år 1973 inledde vd:n vid Expolaris, Industriell Servicecentral i Skellefteå, ek för Lennart Wassner med förflutet hos Foco, diskussioner med ordföranden i föreningen, körsnären Anders Lindgren, tjänstemän vid Alimak och affärsmannen Curt Thylin m fl om önskemålen att bilda en handelskammareförening för Västerbottens län med säte i Skellefteå där de flesta industriföretagen fanns.

Efter diskussioner också med ledare för större och mindre exportföretag, som då var medlemmar i Expolaris beslöts gå vidare med idén och kontakter togs med Stockholms Handelskammare och Kommerskollegium för diskussioner och sedan också auktorisation som handelskammare. Västerbottens Handelskammare auktoriserades av Kungl Maj:t den 14 december 1973. Den 14 februari 1974 hölls det första årsmötet i Umeå och en styrelse (handelskammare) utsågs med direktör Sigvard Ando, Bolidens Gruv AB, som ordförande och därefter kunde verksamheten starta.”

Facebook

Stiftelsen AC-Utveckling

Västerbottens Handelskammare och Landstinget i Västerbotten är de två stiftarna av AC-Utveckling. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga aktierna i AC-Invest AB och genom detta bolag främja näringslivets utveckling i Västerbottens län.

AC-Invest AB äger idag 50% av aktierna i Investment bolaget Ackra Invest AB. För mer information om Ackra se deras hemsida www.ackrainvest.se

 

Facebook

Norrbotniabanan

Norrbotnialogo

NORRBOTNIABANAN
EN BANA – MED TRE TILLVÄXTSKAPANDE SPÅR
Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del av det svenska transportsystemet och med korta anslutningar till redan befintliga transportkorridorer skapar Norrbotniabanan internationell och nationell närhet samt bred regional tillväxt inom: näringsliv och industri, samhällsbyggnad och miljö samt kultur och kunskap. Med andra ord – en bana med tre tillväxtskapande spår.

läs mer…

Facebook

North Sweden

Utskrift

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Landstingen, Kommunförbundet i Norrbotten, Regionförbundet i Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet.

North Sweden har sitt kontor i Bryssel.

Norra Sverige i EU
Norra Sverige är inte bara EU:s nordligaste region den är också en av de mest intressanta och spännande regionerna. Här finns mycket av det som bidrar till mervärde för hela EU. Här finns naturresurserna, rent källvatten och Europas sista vildmark. Här produceras stål som biter, guld som glittrar och starkt papper. Här verkar kreativa entreprenörer, innovativa forskare och kompetent arbetskraft.

Med dessa tillgångar i bagaget tar regionen position i den Europeiska unionen. Genom att lyfta fram det mervärde som regionen bidrar med etableras insikten hos EU:s beslutsfattare för en politik som gagnar utvecklingen i Norra Sverige.

Samarbetet inom Europaforum Norra Sverige och ett nära samarbete med andra regioner i unionen skapar goda förutsättningar att påverka politiken i EU. North Sweden European Office är ett strategiskt verktyg för ett aktivt norra Sverige i EU.

Du hittar mer information om North Swedens arbete på deras hemsida www.northsweden.eu

Facebook

Om ICC

Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, med säte i Paris, är näringslivets världsorganisation, som representerar företag ur alla branscher och av alla storlekar.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och för en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella teleunionen (ITU) och Världstullorganisationen (WCO).

Organisationens huvudkontor med det internationella sekretariatet och skiljedomstolen ligger sedan starten 1919 i Paris. Adressen är 38, Cours Albert 1er. I huvudkontorets lokaler äger de flesta av möten i ICC:s olika Commissions och Task Forces rum. Här finns förutom ICC:s ledning och personal även ICC International Court of Arbitration.

ICC:s huvudsyften:

  • Främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens
  • Verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationella handel
  • Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder
  • Lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom

Västerbottens Handelskammare är medlem i ICC via Stockholms Handelskammare.

 

Facebook