Var med och forma dina framtida medarbetare

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare. Eftersom den senaste tekniken och kompetensen finns hos arbetsgivarna säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.

Gymnasielärlingen delar sin tid mellan skola och jobb och tillbringar minst hälften av studietiden hos er på arbetsplatsen. Lärlingen jobbar och gör nytta på riktigt, får dagsaktuell kunskap och blir snabbt anställningsbar.

Eleven får lön för sin arbetsinsats, vilket motiverar både eleven och arbetsgivaren att använda tiden väl. Anställningen är reglerad i kollektivavtal och du kan söka statsbidrag för din gymnasielärling.

Vill du veta mer om GLA så klicka här.

Kontaktperson Siv Forssén

Facebook

Arbetsmarknadskunskap – första terminen flög förbi!

Arbetsmarknadskunskap – Vad är det?

  • 60 min intensiva, interaktiva inspirationslektioner för elever i högstadiet (primär målgrupp), mellanstadiet och gymnasiet (sekundära målgrupper).
  • Fördjupade inspirationsföreläsningar inom områdena Energi och Teknik samt Vård
  • Föräldrainspirationer gärna i kombination med föräldramöten/gymnasieinformation
  • Lärarinspirationer för att förankra budskap och insikter – inte bara hos eleverna
  • Lektionsmaterial för lärare att använda som är direkt knutet till läroplanen för grundskolan

Hur har det gått hittills?

Projektet har aktivt varit igång sedan slutet på augusti och våra kommunikatörer har hunnit med en hel del sedan dess. Uppstarten av projektet i Umeåregionen har gått över förväntan och i en rasande fart! Hittills har våra kommunikatörer mött över 1000 elever i Umeåregionen och kommer nå det uppsatta målet att möta samtliga i årskurs 9 innan deras gymnasieval. Utöver detta kan även företagsbesök, lärarinspirationsdag, föräldramöte, presskonferens samt en mängd andra möten läggas till listan.

Vad pratar ni med eleverna om?

Vi pratar med eleverna om framtiden, hur arbetsmarknaden ser ut efter skolan och att det är viktigt att redan nu börja fundera på vilket yrke studierna ska leda till. Vi träffar ofta arbetsgivare så när vi träffar eleverna kan vi berätta för dem vad som krävs för att få och behålla ett jobb. Västerbottens arbetsgivare är i stort behov av alla elever och att de kommer ut i arbete, då vi står inför utmaningar i form av stora pensionsavgångar. Det finns alltså mycket goda möjligheter att få ett jobb om man väljer rätt utbildningsvägar efter högstadiet. Digitalisering slår igenom på bred front i arbetslivet – det innebär också förändringar av yrkesroller – en del tillkommer och en del försvinner när datorer, botar och robotar börjar utföra jobbet.
Vi vill inspirera alla elever till att vilja äga sin egen resa mot arbetslivet och arbete, att vilja ta reda på mer information – för att kunna göra medvetna val. Vi är övertygade om att det är bra för individen och helt nödvändigt för samhället – att valen eleverna gör till gymnasiet också blir ett yrkesval och inte ett val som handlar om självförverkligande.

Vill du veta mer?
Kontakta Mattias Wahlberg eller Sofia Johansson

 

Facebook

Om kompetens

Ett av våra viktigaste fokusområden är kompetensförsörjning. Det är nödvändigt för överlevnaden för alla våra medlemsföretag att de kan få tag på den kompetens de behöver. Därför jobbar vi med kompetensförsörjning på flera nivåer. Vi ser självklart till att hjälpa till med utbildning och kunskap inom vårt eget expertområde handelsdokument, men vi arrangerar också andra utbildningar som våra medlemsföretag känner att de har behov av. Det kan vara internationell försäljning eller e-handel på export för att ge några exempel.

Vi arbetar också aktivt för att höja intresset för yrken inom till exempel teknik och naturvetenskap. Vi har därför engagerat oss i Exploratoriet som är Skellefteås Science Center. Vi har andra liknande engagemang när behov uppstår runt omkring i vårt län.

En enkel insats för kompetenshöjande åtgärder är att möta andra i liknande situation och där arbetar vi genom att skapa olika typer av nätverk som syftar till att sprida kompetens och erfarenheter mellan medlemsföretagen. Vi arrangera också seminarier och utbildningar av den anledningen.

Facebook

Utbildningar

Vi samarbetar med olika utbildningsföretag för att optimera de behov som finns hos våra medlemsföretag. Tillsammans med dessa erbjuder vi ett flertal olika utbildningar och som medlem hos Västerbottens Handelskammare har du 10% rabatt på kursavgifterna. Nedan finner du en kortare presentation av våra samarbetspartners och även de utbildningar som är aktuella i dagsläget.

Kompetenslaget är en attraktiv och förtroendefull partner som stödjer verksamheter och företag inom HR och kompetensutveckling. Vi ökar organisationers konkurrenskraft, attraktionskraft och era möjligheter att fokusera
på kärnverksamheten. Med över 1000 utbildningsdagar årligen, flertalet rekryterings- och utvecklings-uppdrag på mer än 50 orter, gör vi allt för att tillsammans med våra konsulter tillgodose era behov i hela Sverige. Vi levererar öppna och skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, coachning/mentorskap, konsult på plats och specialistrekryteringar.
Det ska vara enkelt för er att samarbeta med oss

Arbetsmiljö:
Vi stödjer våra kunder med allt inom arbetsmiljö, dvs:
– Att bygga upp systematiskt arbetssätt vad gäller Arbetsmiljö (SAM)
– Upprätthålla lägstanivå på chefer och skyddsombud vad gäller utbildning
– Analyserar arbetsmiljön i organisationen för att säkerställa att arbetsmiljölagen efterföljs.
– Alla typer av arbetsmiljöutbildningar inom både KRAV och tjänstemannainsatser
– Yrkeshygieniska mätningar

Projektledarutveckling:
Vi levererar och utvecklar hela projektprocessen till kunder.
– Projektöversyn – jobbar vi smart?
– Projektmetodik
– Projektledarskap
– Juridik
– Arbetssätt
– Projektekonomi
– Projektcoachning

Ledarskapsutveckling:
Vi genomför skräddarsydda kurser inom ledarskap, både grund och toppmanagement.
– Styrelseutbildningar
– Ledningsgruppsutveckling
– EMP – Executive Management Program för strategiska ledare
– AMP – Ability Management Program (för operativa ledare)
– GLP – Grundläggande Ledarprogram (för nya ledare)
– Ledaraspirantutbildningar (för potentiella ledare – ledarpool)
Affärsmannaskap, Kommunikation, Ekonomi, Juridik, IT, Krav, mm

Övriga tjänster inom HR-stöd är:
– 
Rekrytering av tjänstemän
– Bemanning av stödfunktioner, HR-resurs.
– Utbildningssamordning
– Vi bygger även interna Akademier i stora företag som underhåller verksamheten med fullvärdigt kursutbud mm.

Utbildningar Kompetenslaget

http://www.kompetenslaget.se/

 

Vår mission är att stärka norrländska företag och organisationer genom utbildning, affärsutveckling och mentorskap. Utbildningsverksamheten för de viktigaste utbildningarna och de bästa utbildarna närmare kunden. Vi arrangerar utbildningar som i de allra flesta fall leder till certifikat som krävs för en fortsatt vidareutveckling av kundens verksamhet.

Affärsutveckling kräver ett strukturerat arbetssätt när det gäller strategisk och taktisk planering. Succén blir ett faktum när organisationen drar åt samma håll och när tydlighet råder i all kommunikation. Vi hjälper er hela vägen.

Mentorskap kan omfatta såväl individer som mindre företag och bygger på hög närvaro och enkla kontakter när det gäller stöd och rådgivning.

www.aw3ab.se

 

 

Facebook

Checkpoint Young

Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

I Västerbotten startade nätverket Checkpoint Young i juni 2014 och är ett nätverk för morgondagens ledare, ett nätverk med ledarskap och mänskliga möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera nya kontakter och samtidigt höja sin egen kompetens inom området ledarskap.

 

Deltagarna i nätverket får:
– Vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt nätverk
– Kompetensförstärkning inom området ledarskap med fokus på retorik, förhandlingsteknik, kommunikationsteknik, konflikthantering, jämställdhet med mera
– Möjligheten att skapa affärskontakter med likasinnade människor

Nätverket Checkpoint Young finns nu representerat på flera ställen i Västerbotten.

Umeå / Örnsköldsvik – kontakta Siv Forssén

Skellefteå / Norsjö / Lycksele – kontakta Siv Forssén

Facebook

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Ett nytt ämne i skolan
Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som går samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Vi vill skapa större möjligheter i arbetslivet. Vi visar vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem.

Målen med konceptet Arbetsmarknadskunskap är:

·       Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

·       Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt

·       Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete

·       Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda

·       Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete

·       Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete

·       Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov, samt hur vägen mot arbete, ser ut

Initiativet till satsningen har kommit från näringslivschefen Peter Juneblad på Umeå Kommun. Västerbottens Handelskammare är projektägare. Näringslivsorganisationerna Företagarna och Västerbottens Handelskammare stöttar projektet till fullo, kompetensförsörjning är den enskilt största utmaningen för regionens arbetsgivare. Därför är detta projekt viktigt, att det dessutom finns dokumenterade positiva effekter av att genomföra projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan gör att vi ska genomföra detta projekt. Men viktigast av allt är att detta är en arbetsgivarsatsning och att det finns en bred förankring hos regionens arbetsgivare både offentliga och privata. Målet är att den privata medfinansieringen ska vara ca 10% av den totala projektbudgeten. Resterande kommer från kommunerna, landstinget och Region Västerbotten.

Vill du veta mer ta kontakt med Sofia Johansson eller Mattias Wahlberg

Facebook