Save Our SMEs

ICC, International Chamber of Commerce uppmärksammar  mikro-,små och medelstora företags utsatthet under rådande pandemi. Med anledning av detta publicerar de en ny kampanjsida, där du kan hitta resurser och åtgärder i ämnet. Här hittar du SOS: Save Our SMEs. Nedan...

Pandemin slår fortsatt hårt mot regionens företag

En uppföljande enkät från Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten visar att länets företag fortsatt drabbas negativt av Coronapandemin. Regeringens stödpaket har hittills inte gett effekt för de små företag som enligt enkäten drabbas hårdast...

Nya tullregler med anledning av Corona

Tullverket har uppdaterat sin sida med anledning av de regelförändringar som genomförs på grund av corona. Bland annat hur importvaror som är avsedda för att skydda och bekämpa viruset tillfälligt blir fria från både moms och tull. Läs mer om det här.  Nuvarande...

Kompetensutveckling under Covid-19

Kompetenslaget erbjuder nu en rad digitala tjänster med rabatt för Handelskammarens medlemmar I och med rådande situation med Covid-19 ställer även Kompetenslaget om sin verksamhet med hänsyn till de nya riktlinjer som råder. Nu erbjuder de medlemmar i Västerbottens...

Viktiga synpunkter till regeringen

Tillsammans med övriga Handelskammare i norra Sverige har vi sammanställt resultatet av den gemensamma enkät vi gick ut med i förra veckan. Samtidigt kan vi nu presentera den slutgiltiga analysen från vår undersökning i Västerbotten. Resultatet visar att samtliga...

Sammanställning av enkätsvar med anledning av covid-19

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har tillfrågat 1 400 företag i länet hur de påverkas av covid-19. Över 500 svar har inkommit. Vi vill tacka samtliga som deltagit i enkäten, svarsunderlaget är till stor nytta för oss och berörda parter...

Press om coronas påverkan på länets företag

"Tre av fyra företagare i Västerbotten påverkas av coronaläget" Västerbottensnytt 2020-03-30  "Jättevåg av varsel i länet" VK 2020-03-30 "3 av 4 Västerbottniska företag påverkas" P4 Västerbotten 2020-03-30 "Tre av fyra länsföretag påverkas av corona" Västerbottningen...

Pandemin slår hårt mot Västerbottens näringsliv

Stor del av Västerbottens företag berörs direkt av den globala pandemin. En ny undersökning visar att tre av fyra företag påverkas direkt av effekterna av Covid19. Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har på uppdrag av...

COVID-19 (Coronaviruset)

COVID-19 (Coronaviruset) Efter utbrottet i Kina har coronaviruset tagit sig ut i världen. Som företag är det viktigt att du håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen. Flera myndigheter och organisationer uppdaterar kontinuerligt sina webbplatser med den senaste...

Här hittar du samlad information om åtgärder med anledning av covid-19.

Klicka här för att nå analys från enkät 1.      Klicka här för att nå analys från enkät 2.

Följ oss på sociala medier för att ta del av alla nyheter.

LOKALT


Länets kommuner inför nu en rad stödinsatser för att hjälpa den lokala näringen i samband med de konsekvenser som uppstår på grund av Covid-19. En del kommuner har även inrättat olika typer av hjälp/rådgivningsfunktioner. Hitta din kommuns åtgärder genom att besöka respektive länk nedan. 

 

 

 

REGIONALT


NATIONELLT


 

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige
  • Exportkreditnämndens (EKN) kreditgarantier utökas till 500 miljarder.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  • Almi företagspartner får 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. → Information hämtad från regeringen
Karensavdraget slopas

Karensavdraget slopas tillfälligt (11 mars till och med 31 maj 2020). Staten går istället in och betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet med syftet att personal med symptom ska stanna hemma för att minska smittspridning. → Information hämtad från regeringen

Sjuklönekostnader

Ett förslag om att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklönerna har lagts fram, detta avser perioden mellan 1 april och 31 maj. → Information hämtad från regeringen och försäkringskassan. → Läs mer om vad som gäller för dig som är egenföretagare här.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

För att undvika att brist på krediter orsakar en utdragen nedgång i ekonomin har Riksbankens direktion fattat beslut om att erbjuda lån till bankerna för att säkra kreditförsörjningen till företag. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs. → Information hämtad från riksbanken.

Förslag till anstånd med skattebetalning på grund av coronaviruset

Regeringen har presenterat i ett nytt budgetförslag att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd av skatt hos Skatteverket med betalningen. → Information hämtad från regeringen och skatteverket.

Ett nytt system för korttidspermittering införs

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om att anställda under en begränsad tid ska gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Regeringen annonserade i sitt åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser om att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta kallat korttidspermittering). Arbetsgivare kan i och med detta, efter godkännande från Tillväxtverket få stöd från staten att införa korttidsarbete under perioden 16 mars-31 december 2020. → Information hämtad från tillväxtverket.

Förslag om tillfälligt sänkta socialavgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020.  och med förslaget kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar. → Information hämtad från regeringen.

Stöd baserat på omsättningstapp

“Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.”

Text hämtad från Regeringens pressmeddelande 2020-04-30. Läs texten i sin helhet här.