ATA-Carnet för temporär export utanför EU

 

ATA-carnet är ett internationellt tullpass för varor som används vid tillfällig export utanför EU och gäller i knappt hundra länder. En lista över i vilka länder där en ATA-carnet kan användas hittar du i länderlistan

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av:

 • Yrkesutrustning
 • Mäss- och utställningsgods
 • Varuprover

Notera att godkända användningsområden varierar i olika länder vilket finns listat i länderförteckningen ovan.

 

Använder du dig av en ATA-carnet behöver du inte fylla i utländska tulldokument vid gränspassage och någon deposition hos den utländska tullen är inte heller nödvändig. Med en ATA-carnet blir därmed tullförfarandet och gränspassagen smidigare, enklare och snabbare. Tullformaliteterna är förberedda redan innan du reser och du behöver endast ett dokument med dig på resan.
Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

En ATA-carnet är giltig upp till ett år och kan användas för maximalt 10 resor. ATA-carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas vid varje gränspassage.

 

Kostnaden för en ATA-carnet varierar beroende på flera olika faktorer, såsom medlemskap i Västerbottens handelskammare, varuvärdet, antal resor etc. Mer information finns i denna pdf, Så används ATA-carnet+prislista_2020
Det ansökande företaget ska ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten återställts till Västerbottens Handelskammare. Detta gäller under förutsättning att giltighetstiden inte har passerat och att utländsk tull har bekräftat att varorna återinförts. Depositionen fungerar som incitament för carnetinnehavaren att hantera sin carnet på ett korrekt sätt.

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av:

 • Yrkesutrustning
 • Mäss- och utställningsgods
 • Varuprover

Notera att godkända användningsområden varierar i olika länder vilket finns listat i länderförteckningen ovan.

Använder du dig av en ATA-carnet behöver du inte fylla i utländska tulldokument vid gränspassage och någon deposition hos den utländska tullen är inte heller nödvändig. Med en ATA-carnet blir därmed tullförfarandet och gränspassagen smidigare, enklare och snabbare. Tullformaliteterna är förberedda redan innan du reser och du behöver endast ett dokument med dig på resan.

ATA-carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas vid varje gränspassage. En ATA-carnet är giltig i ett år och och kan användas för maximalt 10 resor. Varorna måste få återimportstämpeln i ett EU-land innan det angivna utgångsdatumet. En utländsk tullmyndighet kan dock ange en annan tidsgräns för återexport av dina föremål och det är viktigt att du följer denna tidsgräns. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta din regionala handelskammare.

 

KOSTNAD
Kostnaden för en ATA-carnet varierar beroende på flera olika faktorer, såsom medlemskap i Västerbottens handelskammare, varuvärdet, antal resor etc. Mer information finns i prislistan  Det ansökande företaget ska ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten återställts till Stockholms Handelskammare. Detta gäller under förutsättning att giltighetstiden inte har passerat och att utländsk tull har bekräftat att varorna återinförts. Depositionen fungerar som incitament för carnetinnehavaren att hantera sin carnet på ett korrekt sätt.

Detta gäller under förutsättning att giltighetstiden inte har passerat och att utländsk tull har bekräftat att varorna återinförts. Depositionen fungerar som incitament för carnetinnehavaren att hantera sin carnet på ett korrekt sätt.

Du ansöker om en ATA-carnet genom att skicka en ifylld och signerad ansökan tillsammans med varulista till Västerbottens Handelskammare.

SÄKERHET
Vid utfärdande av ATA-carnet kan Västerbottens Handelskammaren ställa krav på säkerhet för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med användningen av carnet.

Säkerhet kan ställas i form av:

 • Garantiförbindelse upprättad av bank.
 • Insättning på Handelskammarens bankkonto.

 

 

GÖR SÅ HÄR:

1. Ladda ner ansökan ATA-Carnet ANSÖKAN MALL2020 och fyll i den enligt instruktionerna.

Så här fyller du i ansökan:

 • Fyll i era företagsuppgifter, adress och org.nr.
  Uppge alltid bankgiro eller postgironummer för att underlätta återbetalning av deposition. Vid förändringar, kontakta alltid din Handelskammare.
  Kontaktperson, e-post och telefonnummer, gärna mobil. Den person på företaget som handelskammaren kan kontakta vid eventuell förfrågan.
  X

  X
 • Ansökningsdatum, när du önskar att ATA-carneten ska vara klar och hur du vill att den levereras. Har företaget aldrig eller sällan haft carnet ser vi helst att carneten hämtas upp hos handelskammaren.
  X
  X
 • Namn på person/-er som kommer att representera er vid gränsen –  fyller du i den eller de personer som representerar sökanden i införsellandet. Om det gäller flera resor och olika personer varje gång så uppge alla i samma fält med initial på förnamn samt fullständigt efternamn (ex. A. Andersson, B. Bertilsson…)
  X
  X
 • Representant behövs i normalfallet enbart anges när varorna används som yrkesutrustning. Observera att representanten inte får vara bosatt i införsellandet. Yrkesutrustningen som medförs får endast användas av representanten eller under dennas personliga överinseende.
  X
  X
 • Varorna ska användas som: Utställningsgods, Varuprov, Yrkesutrustning eller Demonstration. För utställningsgods ska namnet och platsen för utställning uppges. Se vidare under avsnittet Regler för hur ATA-carneten ska användas.
  X
  X
 • Godset skall användas i följande länder – ange i vilka länder varorna skall användas samt antalet besök (ex. Norge 3). Beträffande vilka länder som accepterar ATA-carnet, se Länderlista ATA
  X
  X
 • Länder där genomresa sker uppges de länder genom vilka försändning sker, dock endast om varorna ska transiteras utanför EU (transporteras utan uppehåll). Om man åker t.ex via USA till Kanada. Med endast en genomresa i USA. I ansökan anges då “USA 1”. OBS! Både fram- och återresa ska anges.
  X

  X
 • Antalet inresor i hemlandet anges antalet inresor i Sverige. T.ex om du reser Norge-Sverige-USA-Sverige, anges 2, i ansökan.
  X
  X
 • Ansökan ska undertecknas av firmatecknare eller befullmäktigat ombud och kompletteras med namnförtydligande.
  Då ansökan samt varulistan inkommer via e-post eller fax skall en undertecknad ansökan finnas oss tillhanda senast innan ATA-carneten utfärdas.
Läs noga igenom avtalsvillkoret.

 

2. Fyll i den enligt instruktionerna.

Detaljerad info om hur du fyller i varulistan:
Varuförteckningsuppgifter: De varor för vilka carneten ska gälla skrivs in i en varulista. För varje varupost anges:

Varubeteckning (allmän handelsbenämning, om möjligt anges märken, tillverkningsnummer och andra igenkänningstecken för att underlätta varornas identifiering).

 • Antal
 • Vikt
 • Ursprungsland (ex. SE för Sverige)
 • Handelsvärde i svenska kronor (SEK)
 • Summerat sammanlagt varuvärde

Varuförteckningsuppgifter kan skrivas på införsellandets språk men i regel godtas engelska eller franska. Svenska accepteras för resa till Norge.

Handskrivna eller ofullständiga varulistor samt varulistor innehållande förbrukningsvaror accepteras ej.

Observera att vid resa till Ryssland ska varje varas HS-nummer även kallat statistiskt nummer uppges i varulistan vid varubeteckningen. Vänligen kontakta Tullverket för att erhålla dessa uppgifter.

 

3. Läs noga igenom reglerna för hur ATA-carneten ska användas.
ATA-carnet Regler, tillämpning, råd

 

4Skicka in ansökan till: info@handelskammaren.ac

 

5Normal handläggningstid är 3-4 arbetsdagar. Ni eller ert ombud kan, efter överenskommelse, hämta carneten på något våra kontor i Skellefteå eller Umeå, alt. få den skickad till er (ev. kostnader för leverans läggs på fakturan)

 

 

TULLVERKETS ALLA KONTOR

VÄLKOMMEN MED ER ANSÖKAN!