En uppföljande enkät från Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten visar att länets företag fortsatt drabbas negativt av Coronapandemin. Regeringens stödpaket har hittills inte gett effekt för de små företag som enligt enkäten drabbas hårdast av krisen.
Läs analysen i sin helhet här

Resultatet av den senaste enkäten visar att konsekvenserna för länets företag fortsatt är påtagliga. Enkäten är en uppföljning efter den enkät Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten gick ut med i mars på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Anders Hjalmarsson

Anders Hjalmarsson
VD, Västerbottens Handelskammare

– Vi kan konstatera att pandemin fortsätter att slå hårt mot näringslivet i Västerbotten, säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Fler av företagen har vidtagit åtgärder såsom permitteringar och varsel under april jämfört med mars, samtidigt som antalet företag som bedömer att de påverkas av pandemin ligger kvar på ca 80%, fortsätter Anders Hjalmarsson.

I enkäten framkommer att regeringens stödåtgärder har för stort fokus på större och verksamma företag. 80% av företagen uppger att de påverkats av Covid-19 under april, men närmare 70% av dem har inte har tagit del av något stöd ännu, vilket är en signal om att stöden inte är anpassade för alla. Särskilt små företag, nya företag, och utvecklingsbolag efterlyser mer riktade insatser i form av direktstöd/driftstöd, kassaflödesstöd och investeringsstöd, samt sänkta arbetsgivaravgifter.

– Det är oroande att så många företag berörs, samtidigt som majoriteten av dessa ännu inte har tagit del av de olika stödåtgärder som finns, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Det enkäten indikerar är att enskilda bolag och de små företagen anser att nuvarande statliga stödåtgärder inte är anpassade för deras behov. Vi har en viktig roll att förmedla detta på en nationell nivå, fortsätter Anna Pettersson.

Vanligast med permitteringar och varsel

Fler företag har vidtagit åtgärder jämfört med förra månaden och det handlar bland annat stoppade investeringar och stoppad marknadsföring, minskade externa kostnader, minskat löneuttag samt uteblivna anställningar inför sommaren. Samtidigt finns också företag som söker nya affärsmodeller och ställer om verksamheten, men den vanligast förekommande åtgärden är fortfarande permitteringar och varsel, vilket har ökat med 15% sedan förra undersökningen.

Statliga subventioner vid korttidspermittering lyfts fram i enkäten som en bra stödinsats, däremot uppges hyresstöden vara en åtgärd som inte ger effekt och man är också kritisk till regeringens omsättningsstöd. I likhet med resultaten i den förra enkäten har företagen ett fortsatt högt förtroende för myndigheternas hantering och information om krisen.

Resultaten av enkäten bör tolkas med viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen denna gång var avsevärt lägre än vid det tidigare tillfället. Dock är den största gruppen svarande små företag (62%) vilket är samma situation som vid tidigare enkät. 

Fakta

– Tillfrågade företag: 1400
– Svarsfrekvens 15% (37% Enkät 1) – 217 företag svarade (518 Enkät 1)
– Enkäten besvarades mellan 4-6 maj 2020

För kommentarer och mer information:
Anders Hjalmarsson Aurora Pelli
VD Västerbottens Handelskammare Strateg Utbildning och Näringsliv
070 – 556 39 05 Region Västerbotten
Anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac 070-611 57 77

 

Facebook