Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har tillfrågat 1 400 företag i länet hur de påverkas av covid-19. Över 500 svar har inkommit. Vi vill tacka samtliga som deltagit i enkäten, svarsunderlaget är till stor nytta för oss och berörda parter när vi försöker få oss en helhetsbild av företagens rådande situation. Underlaget är levererat till UD och handelsminister Anna Hallbergs kansli.

För bättre läsbarhet rekommenderar vi er att läsa sammanställningen i PDF-format. Klicka här för att nå sammanställningen.

Underlaget bearbetas nu för vidare analys, så denna publikation är en första övergripande sammanställning.

Samma enkät har gått ut via de fyra nordligaste Handelskamrarna. Resultatet av samtliga enkäter kommer att analyseras och redovisas för att skapa en bild av läget för norra Sverige.

Facebook