Stor del av Västerbottens företag berörs direkt av den globala pandemin. En ny undersökning visar att tre av fyra företag påverkas direkt av effekterna av Covid19.

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg genomfört en kunskapsinsamling om hur företagen i regionen uppfattar, påverkas av och hanterar situationen relaterat till Covid-19. Syftet är få en helhetsbild av läget och för att kunna sätta in rätt proaktiva åtgärder. Enkäten har skickats ut till ca 1400 företag inom olika branscher och över 500 svar har inkommit.

Mer än hälften av företagen uppger att man har vidtagit någon eller några former av åtgärder med anledning av rådande situation. Det har exempelvis skett genom att avbryta nyanställningar, avstå lön, ansöka om att korttidspermittera sig själv, minska resande och andra löpande utgifter, öka bankkrediterna, eller att företagen letar extrajobb och tar på sig övriga uppdrag som ligger utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning.

Många av de tillfrågade företagen har redan satt in åtgärder för att hantera situationen, och en övervägande majoritet (ca 70% av dessa) ser att man under de närmaste månaderna behöver vidta ytterligare åtgärder för att minska sina kostnader. Åtgärderna kan bestå av en rad olika insatser exempelvis minskad bemanning, att hålla stängt, korta ned personalens arbetstider, sänkta löner eller i värsta fall konkurs.

– Det här visar på utmaningens omfattning säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Många företag berörs direkt och i princip alla företag kommer att beröras. Den oro som många känner är berättigad. För många personer handlar detta inte enbart om liv och död när det gäller hälsa. Det handlar även hur man ser på framtiden där man kanske riskerar att tappa sin försörjning eller se sitt livsverk försvinna.

Företagen har genom enkäten bidragit med ökad kunskap och förståelse för hur behoven ser ut.

– Vi är tacksamma att företagen i detta pressade läge har möjlighet att prioritera att bistå med sin kunskap, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Vi arbetar därför aktivt med att sammanställa behoven från Västerbottens företag och förmedla dessa till regeringen. På så sätt hoppas vi kunna påverka att de nationella insatserna blir konkreta och verkligen kan möta behoven hos regionens företag och företagare.

Åtta av tio företag uppfattar att svenska myndigheters allmänna hantering av Covid-19 varit bra eller mycket bra. Samtidigt finns en viss oro från framför allt mindre företag kring de föreslagna åtgärderna och hur det kommer att påverka de egna verksamheterna.

Enkätsvaren är under bearbetning och kommer att inom kort offentliggöras på Västerbottens Handelskammares och Region Västerbottens hemsidor.

För mer information

Anders Hjalmarsson
VD Västerbottens Handelskammare
070 – 556 39 05
Anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac

Facebook