Bilden av svensk export är skev, då dagens beräkningsmodell inte tar tillräcklig hänsyn till regional fördelning.  Det riskerar i sin tur att styra investeringar och stöd för att öka exporten till fel del av landet.


Bilden av Sverige stöps om när vi får upp ögonen för var produktionen och exporten finns, skriver debattörerna och pekar på att insikten behövs för bland annat investeringar i infrastruktur.

Sveriges tillväxt är beroende av näringslivet och exporten. För att stärka förutsättningarna till export är det viktigt att veta var exportvärdet uppstår. Bara då kan staten göra rätt investeringar i infrastruktur, samt företags- och regional utveckling.

Bilden av svensk export är skev. Detta på grund av en beräkningsmodell som bygger på en nationalekonomisk analys som inte tar tillräcklig hänsyn till den regionala fördelningen av exportvärdet. Med hjälp av en kompletterande metod kan vi konstatera att en mycket större andel av varuexporten är regionalt fördelad jämfört med vad vi tidigare kunnat utläsa. Regioner har felbedömts med hundratals procents av sin totala export.

SCB:s exportregister består av aggregerade siffror på koncernnivå, vilket innebär att företag som har arbetsställen på fler platser i landet får en missvisande inregistrering till det statistiska underlaget. I en större koncern kan till exempel huvuddelen av produktionen bedrivas på andra orter än där koncernens huvudkontor finns. Likaså utgår exporten i många fall från dessa orter, men det syns inte i statistiken då exporten skrivs på koncernnivå, det vill säga där huvudkontoret är beläget.

Läs fortsättningen här

Facebook