Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är ett av Handelskammarens fokusområden och av de viktigast enskilda frågorna för närings-livet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en grundförutsättning för stora delar av vårt näringsliv och våra medlemmar. Trafikutskottet arbetar aktivt med både långsiktiga som dagsaktuella frågeställningar. De utgör också en remissinstans för bland annat trafikverket.

Trafikutskottet har under hösten tittat på ett antal huvudområden för aktiviteter och påverkansarbete som vi nu vill stämma av med våra medlemmar.

Vi vill därför bjuda in er till ett antal dialogmöten i Maj.

Tid: Lycksele 2018–05–16 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Lycksele, lokal meddelas senare

Tid: Umeå 2018–05–17 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Umeå, lokal meddelas senare

Tid: Skellefteå 2018–05–18 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Skellefteå, lokal meddelas senare

 

Västerbottens Handelskammare presenterar sin och sitt Trafikutskotts förslag till framtida verksamhet och aktiviteter.

Syftet med mötet är att vi vill få era synpunkter och stämma av att vi sysslar med rätta och efterfrågade aktiviteter.

Anmälan skickar du till nina.svanstrom@handelskammaren.ac
Skriv till vilket möte du kommer, du kan ju vara på annan ort än hemorten.

 

Kan du inte komma men har synpunkter kan du skicka dessa till VD Anders Hjalmarsson, (anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac) eller Trafikutskottets ordförande Lars Köhler, (lars.kohler@consultor.se)

Hjärtligt välkommen.

Anders Hjalmarsson                       Lars Köhler
VD Handelskammaren                  Ordförande Trafikutskottet

 

Inbjudan Trafikutskottet 2018-05-16

Facebook