Norrbotnialogo

NORRBOTNIABANAN
EN BANA – MED TRE TILLVÄXTSKAPANDE SPÅR
Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del av det svenska transportsystemet och med korta anslutningar till redan befintliga transportkorridorer skapar Norrbotniabanan internationell och nationell närhet samt bred regional tillväxt inom: näringsliv och industri, samhällsbyggnad och miljö samt kultur och kunskap. Med andra ord – en bana med tre tillväxtskapande spår.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

norrtag-1

KORTFAKTA
Bansträckning
27 mil Umeå-Luleå

Kostnad
Enligt Trafikverkets kalkyl 2015, är kostnaden 30 miljarder (+- 4) i prisnivå 2015.

Fördelar
• Sänkta transportkostnader med 30%. Dagens maximala tågvikter är 1000-1100 ton. På Norrbotniabanan kan de
ökas till 1600 ton.
• Halverade restider gör att arbetsmarknaderna vidgas och vi klarar kompetensförsörjningen.
• Ökad kapacitet på järnvägen
• Robust järnvägssystem i norr med möjlighet till omledning till annat elektrifierat spår vid trafikstörningar
• Avstånden minskar med 7-11 mil i många viktiga godsrelationer.
• Kopplar samman Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet.
Norrbotniabanan blir en länk mellan Europa och Barentsregionens rika tillgångar; malmer, mineraler, skog, olja och gas.

Finansiering
Finansiering kan bland annat erhållas från EU då Norrbotniabanan är identifierad som
del i det Europeiska stomnätet, core network. Norrbotniabanan är då stödberättigad
enligt följande nivåer:
– för planering kan upp till 50% av kostnaden erhållas.
– för byggarbeten kan upp till 30% av kostnaden erhållas.

Är det samhällsekonomiskt lönsamt att bygga Norrbotniabanan?
Ja!
Transportkostnaderna minskar med upp till 30%, restiderna halveras och det blir möjligt att leda om trafiken till annat elektrifierat spår vid trafikstörningar. Norrbotniabanan innebär att konkurrenskraften kan bibehållas trots de långa avstånden och kompetensförsörjningen säkras då arbetsmarknaderna vidgas. Sammantaget ger detta vinster till hela Sverige.

När ska Norrbotniabanan byggas?
Norrbotniabanan ingår i det Europeiska stomnätet för järnväg och skall vara färdigställt senast år 2030. Därför behöver bygget komma igång snarast då det tar ca 10 sammanlagt att färdigställa 27 mil järnväg. Samtliga järnvägsutredningar mellan Umeå och Luleå är färdigställda och godkända. Nästa steg i planeringen är att lägga ut banans exakta läge, järnvägsplanerna. Sommaren 2015 meddelade samtliga instanser i EU, som rör medfinansiering för infrastruktur, att de tillstyrker Norrbotniabanan ABs ansökan om medfinansieringen för planeringen mellan Umeå och Skellefteå. Ansökan är på totalt 200 miljoner varav 20 miljoner kommer från Norrbotten, 80 miljoner från Västerbotten och resterande summa från EU. Förutom järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå kommer också bygghandlingar mellan Umeå och Dåva att färdigställas. Siktet är att sätta spaden i jorden våren 2018 för sträckan Umeå-Dåva. Finansieringen är ännu inte  löst för bygget, men regeringen har vid ett flertal tillfällen sagt att bygget av Norrbotniabanan ska påbörjas under pågående mandatperiod. Bygget har också möjlighet att söka ytterligare finansiering från EU 2017 och då för både bygge och planering. En förutsättning är att bygget är klart senast år 2030. Utöver detta kommer regeringen att presentera den så kallade infrastrukturplanen 2016 då man kommer att flagga för sina ambitioner beträffande Norrbotniabanan och 2018 sätts de ekonomiska ramarna i den så kallade nationella transportplanen.

Facebook